Privacy.

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. Hierover zijn wij graag transparant. In dit privacy statement lees je wie wij zijn en hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken. Wij raden je aan om dit privacy statement zorgvuldig te lezen voordat jij je aanmeldt voor een van onze diensten. 

Wij kunnen persoonsgegevens van jou verwerken als je een professional bent en persoonsgegevens aan ons verstrekt of als je een leverancier of klant van ons bent. Wij kunnen ook jouw persoonsgegevens ontvangen van een leverancier en deze verder verwerken om jou te kunnen inzetten op een opdracht bij een klant.

Wie zijn de verwerkingsverantwoordelijken?

Verwerkingsverantwoordelijke is Dtached B.V. gevestigd aan Gouwzee 71 te 3891 GH  Zeewolde. Telefonisch zijn wij bereikbaar via: 06 2180 7577, of per e-mail via hvginkel@yunga.nl Waar in dit privacy statement wordt verwezen naar ‘wij’, ‘onze’ of ‘ons’ bedoelen wij daarmee de voornoemde verwerkingsverantwoordelijke.

Indien je een professional bent van wie de persoonsgegevens door een leverancier aan ons worden verstrekt, is die leverancier voor deze verstrekking aan te merken als de verwerkingsverantwoordelijke. De leverancier bepaalt dan het doel en de middelen, en is voor jou het eerste aanspreekpunt om jouw rechten uit te oefenen. Wij kunnen jouw persoonsgegevens na verstrekking verder verwerken in overeenstemming met dit privacy statement.

Gegevensverwerking

Wij kunnen op verschillende momenten persoonsgegevens van jou verwerken. Welke persoonsgegevens wij verwerken hangt ervan af welke diensten je gebruikt en in welke hoedanigheid je onze diensten gebruikt.

Contact met ons opnemen

Je kunt via onze website, per e-mail of telefonisch contact met ons opnemen. De partij tot wie jij je richt verwerkt de persoonsgegevens die jij bij dit contact verstrekt, waaronder jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer en jouw vraag of verzoek.

Bij aanmelding voor (toekomstige) vacante functies, opdrachten of projecten

Wanneer jij je als professional aanmeldt voor een openstaande of in de toekomst openstaande opdracht dan hebben wij een aantal gegevens van jou nodig. Deze persoonsgegevens worden verwerkt om jouw geschiktheid te kunnen beoordelen, en je actief te informeren in verband met de bemiddeling naar een opdracht- of arbeidsovereenkomst. Wij verwerken de volgende gegevens wanneer jij je aanmeldt: jouw naam, adres, postcode, woonplaats, en e-mailadres. Wij vragen je om jouw CV te uploaden. Wij verwerken de persoonsgegevens die je in jouw CV hebt opgenomen, zoals jouw naam, adres, telefoonnummer, foto, gegevens over jouw professionele achtergrond en informatie over de opleidingen die je gevolgd hebt. Tot slot vragen wij je om een gebruikersnaam te kiezen en een wachtwoord aan te maken zodat je met deze gegevens via onze website kunt inloggen.

De persoonsgegevens die wij vragen bij jouw aanmelding hebben wij nodig om onze diensten aan jou te kunnen leveren. Wanneer je deze persoonsgegevens niet of niet volledig verstrekt, kan het zijn dat wij jou niet de gevraagde dienstverlening kunnen bieden.

Een leverancier kan bovenstaande persoonsgegevens ook aan ons verstrekken om je te kunnen inzetten op een opdracht bij een klant. Wij kunnen jouw persoonsgegevens verder verwerken voor de inzet bij de klant. Wanneer je door een leverancier wordt ingeschreven, heb je geen eigen account met een eigen wachtwoord. De leverancier verstrekt jouw persoonsgegevens aan ons en is daarvoor ook zelf verwerkingsverantwoordelijke. Voor informatie over de verwerkingen door jouw leverancier kun je met deze leverancier contact opnemen.

Bij inhuur en/of aangaan van een arbeidsovereenkomst

Wanneer jij je bij ons als professional hebt ingeschreven, of wanneer een leverancier jou bij ons heeft ingeschreven, kun je via ons op een opdracht bij een klant worden ingezet. Wij verwerken persoonsgegevens van jou om jou aan de klant te kunnen voorstellen, voor de onboarding en ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht. Wij kunnen in verband met de inzet op een opdracht de volgende persoonsgegevens van jou verwerken: naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht, geboortedatum, BSN (bij payrollers), soort identiteitsbewijs, geldigheidsdatum van het identiteitsbewijs en kenmerk van het identiteitsbewijs, verblijfsvergunning (indien van toepassing), telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens, werkervaring, opleidingsgegevens, bedrijfsgegevens en tarief en/of salarisgegevens.

Leveranciers en klanten

Wanneer je een leverancier of een klant van ons bent kunnen wij ook persoonsgegevens van jou verwerken om jou de gevraagde diensten te kunnen leveren. Hierbij hebben wij het over naam, e-mailadres en het telefoonnummer. 

Wij verwerken deze persoonsgegevens ten behoeve van een goede uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en naleving van de daaraan gerelateerde wettelijke voorschriften.

Grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens

Wij verwerken jouw gegevens alleen wanneer wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben:

 • Uitvoering van de overeenkomst: Wij sluiten overeenkomsten met ZZP-ers, leveranciers en opdrachtgevers. Om deze overeenkomsten tot stand te laten komen en om deze uit te voeren, kan het noodzakelijk zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken. 
 • Toestemming: Voor het versturen van bijvoorbeeld eventuele nieuwsberichten vragen wij op voorhand toestemming van de gegevensverwerking. Wij kunnen als dat nodig is jouw toestemming vragen voor het opnemen van jouw gegevens in onze database van professionals. Wanneer wij jouw toestemming vragen, kun je dit te allen tijde weer intrekken.
 • Wettelijke verplichting: In sommige gevallen zijn wij vanuit de wet verplicht om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Denk hierbij aan fiscale verplichtingen en verplichtingen inzake de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Wij kunnen in bepaalde gevallen ook verplicht zijn om persoonsgegevens te delen met opdrachtgevers, toezichthouders en andere autoriteiten.
 • Gerechtvaardigd belang: Er kan sprake zijn van een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van jouw persoonsgegevens. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer wij fiscale aansprakelijkheden willen voorkomen of het risico hierop willen beperken, of wanneer wij fraude willen opsporen en voorkomen. Wij kunnen ook een gerechtvaardigd belang hebben bij het verder verwerken van persoonsgegevens van professionals die zijn aangeleverd door leveranciers. Wij maken altijd een afweging tussen onze belangen en die van de betrokkenen. Wanneer je hierover meer informatie wilt ontvangen, dan kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens in dit privacy statement.

Verstrekken gegevens aan derden

Wij kunnen jouw gegevens verstrekken aan derden en wij zijn daar soms zelfs wettelijk toe verplicht. Dit doen wij alleen wanneer dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening en de doeleinden zoals beschreven in dit privacy statement.

Wij kunnen persoonsgegevens van professionals delen met onze opdrachtgevers en eventueel met de leverancier die jou heeft aangemeld. Deze partijen zijn aan te merken als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijken. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens delen met andere partijen met wie wij samenwerken, zoals financiële dienstverleners.

Wij kunnen persoonsgegevens delen met dienstverleners met wie wij samenwerken en die als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijken kwalificeren, zoals financiële dienstverleners, juridisch adviseurs, consultants, auditors en verstrekkers van kredieten en zekerheden. Wij maken altijd vooraf een afweging welke persoonsgegevens noodzakelijk zijn om aan deze dienstverleners te verstrekken ten behoeve van hun diensten. Indien nodig maken wij aanvullende afspraken over de verdeling van verantwoordelijkheden.

Wij maken gebruik van dienstverleners voor bijvoorbeeld het beheer van onze database en voor de hosting. Wij kunnen ook dienstverleners inschakelen die softwareoplossingen bieden voor het matchen van CV’s en het controleren van jouw identiteit. Voor zover deze dienstverleners als verwerkers namens ons persoonsgegevens verwerken, leggen wij afspraken vast in een verwerkersovereenkomst.

Uitsluitend indien en voor zover wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, delen wij persoonsgegevens met toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Bijzondere persoonsgegevens

In basis verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens. Wij verwerken uitsluitend bijzondere persoonsgegevens als dat nodig is om aan onze wettelijke vereisten te voldoen, voor zover daar expliciet toestemming voor is gegeven, of indien dit wettelijk opgelegd wordt. Onder bijzondere persoonsgegevens wordt verstaan gegevens over geslacht, ras, godsdienst/levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, lidmaatschap van een vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Beveiliging

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking en/of het verlies van deze gegevens. We werken er hard aan om onszelf en onze gebruikers te beschermen tegen onbevoegde toegang tot of het onbevoegd wijzigen, openbaar maken of vernietigen van de informatie die we bewaren. In het bijzonder: 

 • We houden ons te allen tijde aan dit privacy statement met betrekking tot alle gegevens die we van jou verzamelen;
 • We beperken het gebruik en de openbaarmaking van jouw persoonlijke gegevens en zorgen ervoor dat iedereen met wie we dergelijke informatie delen deze informatie behandelt met de privacy en beveiliging die deze verdient;
 • We hebben in de industrie geaccepteerde fysieke, technische en administratieve procedures ingesteld ter waarborging en beveiliging van de informatie die we verzamelen.

Gegevens websitebezoekers

Wij maken gebruik van de website www.yunga.nl.  Van bezoekers aan de website worden algemene gegevens bijgehouden. Door het verzamelen van deze bepaalde gegevens, zoals het aantal bezoekers, opgevraagde pagina’s, etc., brengen wij de voorkeuren en interesses van onze bezoekers in kaart. Het doel is om ons totale dienstenpakket en informatieaanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van onze bezoekers. Het betreft hier uitsluitend cijfermatige gegevens waarvoor de identiteit van de bezoeker niet van belang is. Wij maken gebruik van cookies op de website.

Worden jouw persoonsgegevens buiten de EER verwerkt?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens in beginsel binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Wij kunnen gebruik maken van dienstverleners die gevestigd zijn buiten de EER. Wanneer dit het geval is, nemen wij passende maatregelen om deze verwerking te legitimeren, waaronder het sluiten van een doorgifteovereenkomst op basis van door de Europese Commissie goed gekeurde standaard contractsbepalingen (SCC’s). Wanneer je meer wilt weten over het doorgeven van persoonsgegevens en de wijze waarop dit is gelegitimeerd, kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens in dit privacy statement.

Jouw rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens

Onder de privacywetgeving beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens en de verwerking ervan:

 • Recht van inzage. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien en informatie te ontvangen over welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en op welke wijze dit geschiedt.
 • Recht op rectificatie. Je hebt het recht op rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens. Je kunt ook je persoonsgegevens aanvullen.
 • Recht om vergeten te worden. Onder omstandigheden heb je het recht op gegevenswissing. Wij kunnen alleen jouw persoonsgegevens wissen wanneer de verwerking hiervan niet langer noodzakelijk is.
 • Recht op beperking. In sommige gevallen heb je het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te laten beperken, bijvoorbeeld wanneer je meent dat jouw persoonsgegevens niet juist zijn. Als wij jouw verzoek om beperking honoreren mogen wij gedurende de termijn van de beperking jouw persoonsgegevens niet langer verwerken.
 • Recht op dataportabiliteit. Je hebt het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die je aan ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm en je hebt het recht deze gegevens door te sturen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, waar de verwerking is gebaseerd op jouw toestemming of op een overeenkomst.
 • Recht van bezwaar. Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die gebaseerd is op onze gerechtvaardigde belangen. Wij zullen jouw persoonsgegevens dan niet meer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, de uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Je kunt jouw rechten inroepen door contact op te nemen met Yunga Staffing via de contactgegevens in dit privacy statement. Om jouw verzoek te kunnen behandelen, kan Yunga Staffing je vragen om aanvullende gegevens te verstrekken ter identificatie.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens alleen zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden genoemd in dit privacy statement. Dit betekent dat wij in ieder geval persoonsgegevens verwerken zolang je bij ons ingeschreven staat en/of een overeenkomst met ons hebt. Wij hanteren onder andere de volgende bewaartermijnen:

 • Wij bewaren persoonsgegevens van onze zakelijke relaties, waaronder leveranciers, opdrachtgevers en professionals, ten behoeve van de gevraagde dienstverlening tot twee jaar na het eindigen van de zakelijke relatie.
 • Wij bewaren zakelijke overeenkomsten en de correspondentie daarover voor de duur van zeven jaar na het einde van de contractuele relatie, tenzij hierover dan nog geschillen of procedures lopen.
 • Wij bewaren persoonsgegevens ten aanzien van de verificatie van jouw identiteit gedurende vijf jaar na het einde van onze zakelijke relatie.
 • Wij bewaren documenten ten aanzien van payrolling en salarisadministratie gedurende zeven jaar.

Klachten

Als je klachten hebt over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kun je ons telefonisch bereiken op: 06 2180 7577 of per e-mail via: hvginkel@yunga.nl. We helpen je dan graag met het vinden van een oplossing. Wanneer dit niet lukt, kun jij je altijd wenden tot de autoriteit persoonsgegevens.

Wijzigingen in ons privacy statement

Wij kunnen dit privacy statement van tijd tot tijd aanvullen of wijzigen. Het meest actuele privacy statement is te allen tijde te raadplegen op de onze website. Indien sprake is van substantiële of wezenlijke wijzigingen die één of meer betrokkenen in aanmerkelijke mate kunnen treffen, streven wij ernaar om deze betrokkenen hierover eveneens direct te informeren.